Feil i temakart

Det har dessverre skjedd ein feil ved trykking av temakartet til kommuneplanen. På temakartet for kraft er ein del informasjon utelatt.

Kart med riktig informasjon kan lastast ned her, eller hentast på rådhuset.

Les mer

"Kokebok for alle" - til alle!

Kommuneplanen er no ferdig trykt, og blir distribuert til alle husstandar i Bykle. Eit viktig fokusområde i kommuneplanen er helse og sunne livsvanar. Kommunestyret har derfor beslutta at ein saman med kommuneplanen skal distribuere "Kokebok for alle", utgjeve av Sosial- og helsedirektoratet. Boka har fokus på å formidle kunnskap om eit sunt og godt kosthald for alle.

Det er sportsklubben og idrettslaget som skal stå for distribusjonen, og me vil oppmode om å nytte nokre av dei fine aktivitetstilboda me har i kommunen, samt kose dykk med god og sunn mat!

Om nokon ikkje har motteke kommuneplanen i løpet av første del av november kan dei gi beskjed til kommunen.

Les mer

Kommuneplanen vedteke

Kommuneplanen for Bykle 2006 - 2018 blei eigengodkjent i kommunestyret 30.08.07. Planen vil bli distribuert til alle husstandar i kommunen, samt at den kan lastast ned her.

Les mer

Status for kommuneplanen

I løpet av høyringsrunden har det kome motsegner til seks ulike område i arealdelen av kommuneplanen. Kommunestyret har drøfta korleis ein skal forhalde seg til desse, og det vert no jobba administrativt og politisk for å kome fram til ei løysing.

Les mer

Framlegg til kommuneplan 2006 - 2018

Framlegg til kommuneplan for Bykle 2006 - 2018 låg ute til høyring fram til 21. februar 2007. Det er kome inn om lag 30 høyringsuttaler til planen. Du kan framleis sjå utkasta her.

Les mer

Heimte 2006

27. desember var det igjen klart for den årlige Heimtefesten i Bykle. Om lag 60 unge var samla på Skikroa på Hovden skisenter. Kvelden starta med ein fartsfylt aketur i regi av Hovden Aktiv, for dei som ønskte det. Programmet innandørs var det i stor grad dei unge sjølv som stod for. Meir om dette, samt bilete, finn du her.

Les mer

Hovden treng fleire skiinstruktørar!

Både Hovden og andre vinterdestinasjonar opplever at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte skiinstruktørar. For å prøve å gjere noko med dette vil Hovden Aktiv i samarbeid med Snowsport Norway arrangere skiinstruktørkurs på Hovden i januar.

Les mer

Presentasjon på folkemøter

12. september var det folkemøter i Bykle og på Hovden i samband med kommuneplanarbeidet. Her kan du sjå presentasjonen som vart gjeve. Du kan òg laste ned eit foreløpig kart, og sjå beskriving av det som har vore drøfta som aktuelle utbyggingsområde.

Les mer

Informasjonsmøter Bykle2020

12. september vert det informasjonsmøter om arbeidet med kommuneplanen i Bykle og på Hovden.

Les mer

Fokusområder og visjon

Styringsgruppa for kommuneplanarbeidet hadde møte 20. juni 2006 for å drøfte samfunnsdelen av kommuneplanen.

Les mer

Møte med fylkeskommunen og Fylkesmannen


14. juni hadde representantar frå Bykle kommune og Bykle og Hovden Vekst AS møte med Fylkesmannen og fylkeskommunen på fylkeshuset i Arendal. Hovedtema for møtet var deira høyringsuttaler til planprogrammet og diskusjon i høve til arealdisponeringar og kommuneplanlegging generelt.

Les mer

Møte med "hyttebyklarar"

Undervegs i arbeidet med kommuneplanen har det vore gjennomført møter med frivillige lag og organisasjonar, kommuneadministrasjon, tilsette innan helse- og sosialsektoren, tilsette ved skular og barnehagar, ungdom og representantar frå næringslivet i kommunen. Ei anna gruppe me var interesserte i å få innspel frå var ”hyttebyklarar” – dei som brukar mykje av tida si i fritidsbustader i kommunen vår.

Les mer

Svar på spørjeundersøking

Berre 15 har svart på spørjeundersøkinga i samband med Heimte-arrangementet. Du kan finne lenke til eit samandrag av svara her.

Les mer

Nytt magasin Bykle2020

Ei ny utgåve av magasinet Bykle2020 er no sendt ut til alle husstander i kommunen. Hovudfokus i dette nummeret er unge etablerarar i kommunen.

Les mer